Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany občianskeho združenia ŠK HADVEO Banská Bystrica, so sídlom Gorkého 35, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 42 001 641, ako prevádzkovateľa a poskytovateľa služieb na webovej stránke a doméne www.behajsrozumom.sk  (ďalej aj ako „občianske združenie“), poskytujeme osobám, ktorých osobné údaje spracúvame, informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25. mája 2018.

Zodpovedná osoba: Občianske združenie nemá určenú zodpovednú osobu.

Vaše osobné údaje, ak nie je uvedené inak, používame na nasledujúce účely: Ochrana našich práv a oprávnených záujmov. Zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov. Štatistické účely. Meranie návštevnosti našej stránky. Analýza Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám. Vývoj a zlepšovanie našej webovej stránky a služieb. Marketingové účely. Vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia, ktorej nám vyplýva z platných zákonov. Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, alebo meranie návštevnosti stránok).
 
Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili občianskemu združeniu  súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel. Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 
Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch.

Keď navštívite webovú stránku www.behajsrozumom.sk, naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na našu webovú stránku a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

 Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi.

Vaše údaje poskytujete občianskemu združeniu dobrovoľne. Ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať. Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Občianske združenie sprístupňuje Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to: Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení), Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva. Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Webová stránka www.behajsrozumom.sk obsahuje aj odkazy smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia.

Ak sa domnievate, že došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, a všetky Vaše otázky k používaniu Vašich osobných údajov, smerujte na emailovú adresu koordinátora projektu- behajsrozumom@gmail.com.
 

Toto vyhlásenia bolo vydané dňa 6.mája 2020.